A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

egylapos alul másolatA Szent Mónika Közösség a keresztény asszonyok és édesanyák magántársulása, akiknek célkitűzése a női és anyai méltóság megerősítése, valamint megbecsülése. A közösség feladatai közé tartozik:
– a hit tanúságtétele gyermekeik számára, főleg a felelős keresztény magatartásban;
– a közösségi- és magánimádság gyakorlása;
– a magára maradt és gondokkal küzdő édesanyák és az árván maradt gyermekek lelki és fizikai támogatása.
A közösség tagjai elkötelezik magukat, hogy naponta elmondják saját és a közösség tagjainak gyermekeikért a Mennyei Atyánk kezdetű imádságot, hetente egyszer ezt szentséglátogatás alkalmával teszik meg valamely templomban, valamint a közösség által megállapított napon, havonta egyszer, közösen imádkoznak.
A közösség tagjai az általuk megállapított tagdíjjal támogatják azon édesanyákat, vagy gyermekeket, akiknek gondoskodó szeretetre van szükségük, összefogva a helyi Caritas csoporttal.
A zebegényi csoport minden hónap negyedik vasárnapján, a 9:00 órai szentmise végén imádkozza közösen a Mennyei Atyánk kezdetű imádságot.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének honlapja

A közösség tagjainak mindennapi imája:

MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,
– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.
– hogy gyermekeink tiszteljék Szent­atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál­- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
– hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
– hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
– hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá­ikkal is.
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
– hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.

Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalósá­gon át. Ámen.

szent monika kozosseg prospektus
Kis imafuzet szent monika

Megszakítás